ICF-pohjainen toimintakyvyn arviointi

TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI

Toimintakyvyn arvioinnilla tuotetaan se tieto, jota käytetään kuntoutuksen ohjaamiseen. Arviointia voidaan tehdä pelkästään asiakkaan itsearviointina, tai siihen voidaan sisällyttää yhden tai kahden ulkopuolisen havainnoijan (esim. työ- ja yksilövalmentajan) havainnot suoriutumisesta ao. (työ)ympäristössä. Saatu tieto on WHO:n ICF -luokituksen mukaista. Graafisesta yhteenvedosta saadaan viitetietoa mm:

  • Asiakkaan fyysisestä toimintakyvystä
  • Asiakkaan psyykkisestä toimintakyvystä
  • Asiakkaan kyvystä toimia erilaisissa toimintaympäristöissä
  • Lisäksi arviointituloksesta on mahdollisuus koostaa viitetietoa erilaisista toimintakykyä rajoittavista muista tekijöistä kuten oppimisvaikeuksista. Tätä tietoa voidaan käyttää apuna ammattilaisten tekemille jatkotutkimuksille.

Tuotettua tietoa käytetään kuntoutuksen ohjaamiseen organisaation sisällä. Sitä voidaan myös käyttää monialaisissa yhteistyöryhmissä kun suunnitellaan kuntoutustoimenpiteitä jotka toteutetaan yhteistyössä jonkun muun palvelun tuottajan tai viranomaistahon kanssa.

Arviointituloksista on mahdollista koostaa myös asiakasryhmäkohtaista tietoa kuntoutuksen vaikuttavuudesta.